مسئولیت اجتماعی در قبال کودکان


مسئولیت اجتماعی وظایفی است که افراد در مقابل جامعه خود انجام می دهند.این وظایف نیز اگر چه در قانون ذکر نشده اما از نظر اخلاقی همه افراد جامعه را در بر می گیرد.به دلیل اینکه کودکان آسیب پذیر و بی دفاع هستند ما باید مفهوم مسئولیت اجتماعی را به صورت کامل درباره آنها لحاظ کنیم.به همین دلیل نیز هم سیستم حقوقی و قانونی کشور به این سمت حرکت کند و هم مسئولان و نهادهایی که در این زمینه تصمیم گیر هستند.از سوی دیگر همه افراد جامعه نسبت به کودکان مسئولیت دارند. این مسئولیت نیز از کودکان درون خانواده آغاز می شود و تا کودکان سطح جامعه ادامه پیدا می کند.در جامعه ایران ما هنوز در مرحله نخست که مسئولیت والدین نسبت به کودکان است با مشکلات مواجه هستیم.این مسأله نیز ریشه در نوع نگاه و تفکر افراد جامعه دارد. به عنوان مثال بسیاری از والدین کودکان خود را جزئی از اموال و دارایی های خود می دانند و گمان می کنند به هر شکل که تمایل دارند می توانند رفتار کنند.برخی برای کودکان حریم خصوصی قائل نیستند و در مقابل برخی هیچ وظیفه ای در مقابل کودکان برای خود قائل نیستند.


اخبار مرتبط: