قهوه سبز آسیا شده(Green Mountain Blend)

قهوه سولیس، ترکیبی از مرغوبترین دانه های قهوه دنیاست.

Weight: 250g e (Net Wt. 8.8oz)