پودر شیر همراه قهوه(Non Dairy Coffee Creamer)

پودر شیر غیر لبنی، طعم قهوه شما را بهتر و کرم آن را بیشتر می کند.

۱۰۰g e (Net Wt. 8.8 oz)

۲۰۰g e (Net Wt. 17.6 oz)