قهوه دان اسپشیالتی مانسون(Monsoon Malabar Specialty)

۱۴

قهوه سولیس، ترکیبی از مرغوبترین دانه های قهوه دنیاست که با دقت توسط حرفه ای ترین روست من ها، فرآوری و برای مشتریان خاص سولیس تدارک دیده شده است.

Region: South India – Karnataka, Western Ghats
Growing Altitude: 1,100 – 1,200 meters
Flavor: Earthy-Spicy
Acidity: Medium
Body: Medium
Process: Monsooned
Harvest Period: Oct-Feb
Arabica Variety: Kents-Milling
Roasting: Medium